Ungefär 70 personer motsvarande cirka 50 årsarbetare har försvunnit från skolorna på Tjörn

Svar på insändaren i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 13 augusti 2019:

Svar till Percy Carlsson angående den så kallade budgetstriden.

2015 införde Tjörns kommun målstyrning vilket innebär att fullmäktige beslutar om ett antal strategiska mål som sedan ska brytas ned till inriktningsmål som blir verksamhetsmål. Dessa ska förvaltningen förverkliga utifrån den budget verksamheten blir tilldelad.

Ett av de strategiska målen är god ekonomisk hushållning. Det innebär att verksamheten ska ha 75% måluppfyllelse för att få kalla den god.Barn och utbildningsnämnden har uppfyllt 57% 2018.

Om en verksamhet inte får ekonomiskt underlag som stämmer överens med verksamhetens lagstadgade åläggande kan man inte uppfylla målen.

Redan under åren 2016 – 2017 redovisades ett ekonomiskt underskott. Det innebär att man i budget som lades 2015 för kommande år inte stämde överens med verksamhetens åläggande. Man visade ett underskott redan 2016. Så fortsatte det 2017 också utan åtgärd.

Inte förrän i slutet av 2017 gav majoriteten i kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att spara 15 milj kronor. Då fattade majoriteten i barn och utbildningsnämnden beslut om att spara 5 milj genom ökat antal barn i förskolegrupperna. 1,5 milj genom större klasser i grundskolan och i stort slopa all kompetensutveckling för personal.

Detta lyckades inte genomföras. Socialdemokraterna har hela tiden motsatt sig dessa skadliga besparingar och har ansett att man ska skjuta till pengar genom omprioriteringar och effektivisering inom icke lagstadgad verksamhet.

Skälet till att majoriteten inte agerade när budgetunderskottet peka mot ett stort underskott, var att man troligen inte ville stå för sin politik inför valet 2018 utan undanhöll åtgärder till efter valet.

Under försommaren 2018 beviljade kommunfullmäktige en ramökning med 5,3 milj för att täcka ökade kostnader för fler barn inom förskolan och ökade kostnader för skolskjutsar p.g.a. flytten till Långekärrskolan under renoveringen av Rönnängs skola.

Ramökningen är otillräcklig och innebär fortsatt större barngrupper i förskolan och nämnden kommer likväl göra ett underskott på 6 milj.

Osäkerheten var stor då det gällde uteblivna statsbidrag för bibehållen lärartäthet i skola och förskola, ofullständig teckning från migrationsverket. Kostnader för Bleketskolans renovering och ökade lönekostnader.

Den höga ambition Tjörns kommun vill ha inom verksamheten är svår att uppnå med alltför stram budgetram vilket vi har märkt under ett antal år av underfinansierad verksamhet. Detta börjar tyvärr att framgå av olika jämförelsetal kommuner emellan.

Med detta som bakgrund vilket går att granska sanningshalten i genom protokoll och Kommunrevisionens rapport, tycker jag att Percy Carlsson tar stora ord i sin mun då han försvarar besparingar på 31 milj kr 2019.

Du säger att ingen massuppsägning har skett. Då det inte går att spara på dyra lokaler, mat och skolskjutsar blir det personal man säger upp.

Eftersom jag själv sitter i Barn och utbildningsnämnden som 2:e vice ordförande och mycket engagerad, vet jag, att det är ca 70 personer motsvarar ca 50 årsarbetare som antingen genom särskilda överenskommelser med avgångsvederlag, pension, erbjudna annan verksamhet i kommunen eller vakanser på annat ställe inom grundskolan. Av dessa är det 30 viss tids anställda som avslutats i år. Dessutom är det 12 lärare och förskollärare som som lämnat oss för annan arbetsgivare.

Barn och utbildningsförvaltningen har alltid fått mindre pengar än önskade. 2020 får verksamheten 411 milj. 2019 fick man 390 och prognosen visar på 402 före sommaren. Alltså 12 milj mer.

Percy Carlsson och Gunnemar Olsson säger att förvaltningschefen inte äskat mer pengar än 411 milj för 2020.

Förvaltningschefen är en klok kvinna. Hon vet att det är politiska beslut som gäller även om en del fegisar påstår motsatsen.

Vad händer om hon säger att riskanalyserna som verksamheterna och föräldrarna gjort stämmer väl överens med hennes egna slutsatser? Nämligen att det behövs mer pengar om det ska bedrivas en skola med kvalitet där barn med särskilda behov ska tillgodoses likaså ska policyn för 0 tolerans mot mobbning kunna verkställas (lagbunden verksamhet) o.s.v. Jag vet, eftersom jag arbetat i många år i offentlig verksamhet i olika kommuner!

Percy Carlsson verkar leva i en egen värld då han inte förstår att vi politiker är anställd av folket. De är våra uppdragsgivare och inte tvärt om. Så när du inte respekterar vuxna väljares krav och synpunkter om deras egna barns skolgång likaså inte kan leva dig in i deras situation utan ser makten att få tillhöra en majoritet större har du inte fokus på varför du är vald som politiker.

Du säger att du under 30 år arbetat som projektledare och chef. Då vet du hur viktigt det är att prioritera och se synergieffekter som gynnar verksamheten. Då är det märkligt av en person med din bakgrund som kan påstå att det kommer att bli en slakt av bl.a. kulturen om vi socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartner ser synergieffekter speciellt i den del av fritidsverksamheten som påverkar barnen. Att vi inte skulle ha insikt i de olika verksamheterna och dess kostnader har du tagit ur luften. Det är kunniga personer i vårt part likaså de partier vi samverkar med. Personer som har rik erfarenhet från yrkeslivet och respekterar tjänstepersonerna i de olika verksamheterna. Att påstå att personalen bryter mot lagen är det ingen som gjort, Däremot bryter huvudmannen mot lagen d.v.s. nämndens politiker om de inte ser till att lagstadgad verksamhet verkställs. Vi politiker har skollagen och numera förskolelagen att rätta oss efter. Tjänstepersonerna ska signalera när så inte sker. Glöm aldrig att det är politikerna = huvudmannen som är ansvarig för att vi upprätthåller våra åtagande enligt skollagen, arbetsmiljölagen o.s.v.

Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email