Vad har hänt med vår skola?

Det är inte första gången jag skriver om skolan på Tjörn, och det lär inte vara den sista. Anledningen är att jag anser att skolan är det absolut viktigaste institutionen när det kommer till att forma vårt samhälles framtid. Det är i skolan vi lägger grunden för det samhälle vi vill ha.

En skola som fungerar skapar trygga, vetgiriga barn som lärt sig att känna tilltro till samhället och att de får stöd när de behöver detta. En skola som fungerar kan fånga upp barn i riskzon i ett tidigt skede och guida dem rätt. En skola som fungerar inspirerar och ger de baskunskaper som krävs för att kunna studera vidare.

Som jag nämnt i tidigare texter jag skrivit är en bra skola och en god utbildning inte bara en av de största skyddsfaktorer som existerar för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet, missbruk eller kriminalitet utan också samhällets största möjlighet till att skapa ökad jämställdhet, minskad psykisk ohälsa samt möjligheten till så kallade ”klassresor” med ökad jämlikhet som följd.

Efter majoritetens extrema nedskärningar så har Tjörn inte en skola som fungerar, även om de vill att vi skall tro detta. Tjörns skola har rasat i Lärarförbundets rankning och från att för inte allt så många år sedan ha legat på bland toppkommunerna i landet så ligger vi nu på plats 182 av alla landets kommuner, och har tappat 70 platser bara på ett år. Av landets kommuner ligger Tjörn också bland de fem kommuner som lägger absolut minst på läromedel till eleverna. Det är med andra ord inte förvånande att man också kan se att elevernas skolresultat har sjunkit sedan tidigare år.

Oavsett eventuella bortförklaringar att det finns närliggande kommuner med sämre resultat eller kommuner som satsar ännu mindre på skolan men trots detta har bra kunskapsresultat så anser jag att detta saknar betydelse. Olika kommuner har olika behov och förutsättningar och det man främst bör jämföra med är sin egen kommun bakåt i tiden – och gör man detta ser man tydligt att Tjörns kommuns skola blir sämre, och detta i snabb takt.

Ännu en negativ konsekvens av detta är att resultat som dessa inte kan vara något som lockar varken behöriga lärare eller barnfamiljer att söka sig till Tjörns kommun, något som kommunen är i stort behov av.

Något som också sparats in på, och som nu har gett negativa konsekvenser, är elevhälsan samt det främjande och förebyggande arbetet. I årets rapport kan man se att skolsköterskorna på grund av hög arbetsbelastning varken hunnit med de hälsosamtal eller de vaccinationer som de skulle ha gjort. Rektorer och personal inom elevhälsan meddelar också att det främjande och förebyggande arbetet är näst intill obefintligt då resurserna saknas att lägga tid på detta. Vissa elevhälsofunktioner, som specialpedagog med inriktning tal och språk, har helt försvunnit vilket är en stor brist för barn med den typen av behov.

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att de stora brister och försämringar som skolans verksamhet nu uppvisar inte på något sätt beror på att lärare, rektorer, elevhälsa eller förvaltning inte gör sitt arbete. Tvärtom är det dessa som i de flesta fall sliter hårdast med att få de medel de tilldelats att i alla fall täcka de största behoven samt gör sitt yttersta för att varje elev skall få möjlighet att må bra och utvecklas på ett positivt sätt.

De som skall ta ansvaret för skolans fall är de politiker inom majoriteten som gav skolan en alltför snäv budget trots att opposition, skolpersonal och föräldrar redan innan försökt peka på alla de negativa konsekvenser som detta skulle komma att innebära.

Dessa nedskärningar och brister inom skolan kommer såklart ha negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Tjörns kommun riskerar att få ökade kostnader i form av längre skolgång för elever som inte hinner nå målen i grundskolan då dessa kan behöva gymnasieförberedande program eller framtida komvux-studier och samhällskostnader för unga vuxna som inte fått den hjälp de behöver i tid inom olika områden.

Nu har också HD slagit fast att elever som inte får det stöd de har laglig rätt till i skolan skall anses vara utsatta för diskriminering och har därmed rätt till skadestånd från kommunen. Samma rätt till skadestånd gäller elever som utsätts för kränkningar om skolinspektion och/eller barnombudsman anser att skolan brister i sin förmåga att förebygga och åtgärda kränkningar och trakasserier.

Tyvärr är de anmälningar som kommunen kan tänkas hamna i fokus för något som ytterligare kommer belasta och skuldbelägga den skolpersonal som av politiken inte getts adekvata förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag inom lagens ramar. Något som jag anser är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för skolans personal.

Jag vet många som med mig kände en stark känsla av uppgivenhet när de stora nedskärningarna inom skolan inte lyckades stoppas då den politiska majoriteten valde att slå dövörat till, men kampen om skolan är långt ifrån över. Socialdemokraterna på Tjörn kommer inte ge upp förrän vår skola erbjuder allt det våra barn och ungdomar behöver för att få de bästa förutsättningarna både i sin vardag och i sitt framtida liv och den fantastiska skolpersonal vi har får den drägliga och utvecklande arbetsmiljö som de förtjänar.

Emma Lennholm (S)

facebook Twitter Email