Våra barn behöver en skola med framförhållning

Föreställ dig att du skall planera din familj ekonomi – men du vet inte vad du kommer ha i lön och du vet inte hur mycket din bostad kommer att kosta i månaden. Du vet inte ens var du kommer bo.

Det är just den situation som vår skolförvaltning befinner sig i just nu. Utan att veta hur den framtida skolstrukturen kommer att se ut kan de inte planera framåt, inte göra några stora investeringar och våra barns skola hamnar i en form av limbo.

De tidigare besparingar som gjorts har försatt skola, undervisande personal och elevhälsa i ett ansträngt läge och så länge igen vet hur en framtida skolstruktur kommer att se ut och vad denna kommer kosta vågar ingen inom förvaltningen utöka resurserna.

Det kommer inte dröja länge innan personal som redan tidigare känt att besparingar görs på deras arbetsmiljös bekostnad tröttnar på att inte ens veta var deras framtida tjänst kommer finnas och hur vår skola kommer att se ut. En oviss framtid riskerar att Tjörns skola förlorar kompetent personal i ett läge då behöriga lärare att svårt att rekrytera.

Även våra barn blir naturligtvis påverkade av en bristande framförhållning. Som barn är det viktigt att kunna känna trygghet och förutsägbarhet i skolan. Att behöva gå igenom personalbyten, ständiga förändringar och att inte veta vad som kommer hända innebär ett stressmoment.

Något som ännu mer påverkar sårbara elevgrupper som särskilda undervisningsgrupper och träningsskolan. Det ger inte heller ett bra underlag för att som pedagog kunna planera sin undervisning på sikt.

Tjörns skola kan inte fortsätta att falla i statistiken gällande hur mycket resurser som läggs på undervisning och läromedel. Den kan inte fortsätta åsidosätta Skollagen gällande att tillgodose elevernas olika behov. Den kan inte heller fortsätta ignorera personalens protester och alltmer stressiga arbetssituation.

Vi i Socialdemokraterna inser vikten av att skyndsamt fatta ett beslut gällande Tjörns framtida skolstruktur och vi har valt att basera detta på de gemensamma resultaten av flera skolutredningar som genomförts de senaste åren, med fokus på barnens och personalens bästa både nu och på sikt. Vi vill se en stabil skola som kan planera inför och satsa på framtiden samtidigt som den kan erbjuda eleverna det allra bästa även här och nu.

Socialdemokraterna på Tjörn anser att prestige och personliga önskemål gällande den framtida skolstrukturen måste stå tillbaka och att det är dags att lyssna på skolförvaltningen gällande att beslut om framtiden måste fattas omgående. ”Det blir bättre sedan” är inga ord som tröstar de elever som idag får stå i kö i väntan på utredning eller stöd av elevhälsan, de lärare som får försöka bedriva undervisning utan planeringstid eller aktuella läromedel eller de barn som utsätts för kränkningar för att det finns för få vuxna på skolan.

Det måste bli bättre NU – och för det krävs ett beslut. Vilken skola vill vi ha? Den skola som får stå tillbaka för att pengarna går till att bekosta politiskt käbbel och grandiosa önskedrömmar eller den skola som kan erbjuda det allra bästa eftersom våra barn, deras mående och deras utbildning är det allra viktigaste i ett samhälle?

För oss är valet lätt.

Emma Lennholm (S), ersättare i Barn och Utbildningsnämnden,
socionom och fil.mag. i socialt arbete

facebook Twitter Email