Vi har ett kongressbeslut om en trygg förskola och barnomsorg i hela landet.

I slutet av året tog en enhällig socialdemokratisk kongress beslut om riktningen för att bygga en trygg förskola och barnomsorg i hela landet. 

I början av 2020 var det över en halv miljon inskrivna barn i förskolan, vilket är över 200 000 fler än år 2000. Det är en stor ökning och trots det ökande antalet barn som är inskrivna har den S-ledda regeringen kunnat minska barngrupperna sedan den tillträdde 2014. Mycket tack vare att vi återinförde riktmärket för barngruppernas storlek och att årligen investerar ca 1,2 miljarder kronor för att minska dem. 

För oss har och förskolan, eller dagis som det hette förr, varit en av det största jämlikhets- och jämställdhetsreformerna. Det ger alla barn i Sverige möjligheten till en jämlik förskola som kan ge alla barn en bra start i livet och i sitt lärande, oavsett uppväxtvillkor. Det har också varit en  bidragande orsak till att vi Sverige har den högst andelen sysselsatta kvinnor i världen. Vi säger därför också nej till de högerkonservativa partiernas förslag på förskoleområdet. Nej till höjd maxtaxa.
Nej till återinfört vårdnadsbidrag. Nej till minskade anslag. 

Vi Socialdemokraterna ser i stället tre aktuella utmaningar som vi måste ta tag i framöver.

Den första är att barngrupperna måste fortsätta minska, speciellt hos de allra minsta barnen. För att uppnå det måste mer resurser skjutas till och fler anställas.

Det andra är att alla barn får tillgång till en stimulerande start på sitt lärande, oavsett föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Barnens behov av förskola och omsorg blir inte mindre för att deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Därför vill vi på lång sikt verka för en allmän förskola för att alla barn skall få tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet.

Den tredje utmaningen är kompetensförsörjningen. Vi måste både anställa och utbilda fler förskolelärare och barnskötare. Redan anställda som saknar relevant utbildning måste få möjligheten att få vidareutbilda sig med lön samtidigt som man arbetar kvar i verksamheten. Sedan måste även förskolans språkutvecklande arbete stärkas ytterligare, bland annat genom krav på goda svenskkunskaper bör införas för all pedagogisk personal. 

facebook Twitter Email