Vi presenterar här vårt förslag till kommunal budget för 2020, med barnen i centrum

Hela Tjörn ska leva, året runt.

Tjörn är en fantastisk ö med en rik historia fast förknippad med närheten till havet och det Bohuslänska odlingslandskapet. Samspelet mellan jordbruk, fiske och småskalighet tillsammans med respekt för vår natur och närheten till storstaden är en mix som varit framgångsrik för Tjörns invånare. Det ska fortsättningsvis vara basen för Tjörns utveckling. Därför måste vi erbjuda ett rikt liv för alla åldrar.

Allt ideellt arbete som utförs på föreningsnivå är ett nödvändigt och viktigt bidrag till det goda livet för Tjörns invånare, inte minst våra ungdomar.

För en balanserad befolkningsökning krävs arbetstillfällen, god infrastruktur, bra kommunikationer, god kommunal service, tillgång till ett varierat utbud av boende, trygghet och en hållbar miljö.

Vi ser nu med oro på den vision som styr Tjörns kommun, vision 2035 då vi ska vara 20000 innevånare. Det är dags nu att ”Pausa” visionen för att låta Tjörn växa med egen kraft, inte reklamkampanjer i syfte att få fler att flytta hit nu. Detta med särskild tanke på att vi har inte hyresrätter i tillräcklig grad för våra Tjörnbor, vi saknar tillräckligt med rent vatten, vi har inte tillräcklig mängd särskilda boenden för våra äldre, vi har stor brist på skollokaler samt barnomsorgslokaler. Sist men inte minst, vår infrastruktur till och från Tjörn är otillräcklig. När vi kommit ikapp, släpper vi på ”Pausknappen”.

Vi har alla ett ansvar för att värna den jord vi ärvt. Den lånar vi och förvaltar för framtida generationer. Ingen kan idag vara okunnig om de miljö-, energi- och klimatproblem som världen brottas med.

Självklart är det en viktig fråga att kommunen, som står medborgarna så nära, föregår med gott exempel och hjälper till med information och praktiska lösningar för medborgarna så att de ges möjlighet att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljötänkandet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Vi vill arbeta för att Tjörn behåller sin särart och sin kulturmiljö, genom en levande landsbygd och skärgård och däremellan många mindre samhällen. Vi ska säkerställa skydds- och bevarandevärda naturmiljöer och biologisk mångfald.

Bästa sättet att göra det är att avsätta områden i Översiktsplanen. Det styr plan- och byggprocesserna och markens användning.

Natur- och vattenvård ska främjas vilket ligger i det allmännas intresse. Samtidigt vill vi att de globala miljömålen i Agenda 2030 arbetet prioriteras.

Hållbar utveckling kräver lokalt engagemang.

Tjörn ska ta fram en plan för ” Hållbar Dricksvattenförsörjning”. Det handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten året runt.

I kommunens vattenledningssystem finns för närvarande ett bortfall på ungefär 40% av det dricksvatten som produceras.

Det är av högsta prioritet att ansvarig nämnd för dricksvattenförsörjning omgående med start redan i år, 2019, varje månad avrapporterar till kommunstyrelsen vilka åtgärder och underhåll som har vidtagits.

Detta skall kunna presenteras till styrelsen med statistik av åtgärder för en säker dricksvattenförsörjning

Genom att minska förlusterna i vattenleveranserna med 5% per år under de kommande 3 åren så betyder det minskade kostnader på ca. 1,75 mkr årligen. Målet är att allt dricksvatten ska vara känt var det används samt debiteras där det används.

Vatten- och avlopp är strategiska frågor. Den dagen vi inte har tillgång till rent vatten inser vi dess värde i vardagen.

Tillgången till rent vatten och att vi tar hand om dagvatten och avlopp så att det inte förorenar naturen är viktiga miljöfrågor. Det är en förutsättning för boende, företagande och rekreation.

För att åstadkomma en bra livskvalitet, underlätta för människor att bo och verka här samt värna natur- och kulturmiljöer krävs en väl fungerande, modern och miljöanpassad teknisk service och infrastruktur.

Historiskt har styrningen av VA inte skett på ett tillfredsställande sätt därav, en av Sveriges högsta VA-taxor. Genom att prioritera arbetet med VA-frågor för en bättre styrning är även målet att VA-taxan ska sänkas.

Medborgare på Tjörn med egen brunn och avlopp får idag även vara med och finansiera VA-kollektivet. Det kallas dubbelbeskattning. Denna bristfälliga styrning från den grönblå majoriteten ska ej tillåtas i framtiden.

Kommunens verksamheter är till stor del tjänsteinriktad och personalintensiv. Redan nu är det stor konkurrens om de flesta yrkeskategorier som kommunen behöver, och konkurrensen kommer att öka ytterligare. En personalpolitik som gör Tjörns kommun till en attraktiv arbetsgivare är avgörande.

Detta för att kommunen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning och garantera en god kvalité i sina välfärdstjänster för invånarnas bästa.

I detta budgetförslag sätter vi stor tillit till förvaltningarna att vi får kloka och genomförbara underlag som förslag till beslut med korrekta konsekvensanalyser om hur vi uppnår balans med de ekonomiska ramar vi nu sätter för varje förvaltning. Utifrån detta budgetdokuments inriktningsmål formar nämnderna sina egna kvalitetsmål.

<Genom att klicka på denna länken så kan du läsa hela dokumentet>

facebook Twitter Email